Sociaal-economisch


Opheffing KNIL

Nederland en Indonesië hebben tijdens de Ronde Tafel Conferentie afgesproken het KNIL op te heffen. Dit gebeurt daadwerkelijk op 26 juli 1950. Europese militairen kunnen in het Nederlandse leger terecht, de niet-Europese militairen moeten uit dienst of overstappen naar het Indonesische leger. De meeste Europese militairen kiezen voor het Nederlandse leger.


Molukkers

De Molukse ex-KNIL-militairen die niet willen overgaan naar het Indonesische leger, willen demobilisatie op hun eigen grondgebied. De onafhankelijksstrijd van de Republik Malaku Selatan (RMS) in 1950 frustreert dat proces waardoor circa 4.000 militairen op Java in een patsstelling zitten. Op dienstbevel van de Nederlandse regering vertrekken zij met hun gezinnen (in totaal circa 12.500 personen) in 1951 voor een ''tijdelijk verblijf' naar Nederland, waar zij - met uitzondering van degenen in dienst van de Koninklijke Marine - bij aankomst worden ontslagen. 


Indo-Europeanen

De Indonesische nationalistische partijen maken de positie van Indo-Europeanen in de nieuwe Indonesische republiek steeds moeilijker, zowel politiek als maatschappelijk. De Indo-Europese bevolkingsgroep verlangt naar het recht op grondbezit. Met dat recht zouden zij zich meer geaccepteerd voelen in de nieuw te vormen samenleving. Hun wens stuit echter op grote weerstand onder de nationalistische Indonesische partijen en wordt niet gehonoreerd.


Voor de Indo-Europese bevolkingsgroep was het kunnen bezitten van grond een belangrijk nieuw recht als Indonesisch staatsburger. Het zou hen het gevoel geven te worden geaccepteerd in de nieuw te vormen samenleving. Deze wens stuitte echter op grote weerstand onder de nationalistische Indonesische partijen en werd niet gehonoreerd.


Soevereiniteitsoverdracht

In nieuwe onderhandelingen wordt het Van Roijen-Roem-akkoord opgesteld. De partijen spreken af dat Nederland de soevereiniteit via een Ronde Tafel Conferentie aan Indonesië zal overdragen. Op 27 december 1949 is de onafhankelijke staat Verenigde Staten van Indonesië (VSI) een feit. Nederlands Nieuw-Guinea valt buiten de overdracht. Op 17 augustus 1950 neemt de Republiek Indonesië de Verenigde Staten van Indonesië (VSI) over.